ČLTS

ČLTS

Stanovy

Co je to ČLTS?

STANOVY ČESKÉ LÉKAŘSKÉ TENISOVÉ SPOLEČNOSTI

Název občanského sdružení:
Česká lékařská tenisová společnost ( ČLTS )
Sídlo: 360 01 Karlovy Vary,Bělehradská 6

Cíle činnosti:

 1. Cílem činnosti ČLTS je sdružovat lékaře věnující se hraní tenisu a organizovat jejich setkání formou pořádání turnajů v různých věkových kategoriích.
 2. Podporovat rozvoj tělesné zdatnosti v lékařské komunitě prostřednictvím pravidelného hraní tenisu a fyzických aktivit s tím spojených.
 3. Podporovat a rozvíjet znalosti o fyzické zdatnosti ve vztahu k prevenci civilizačních choroba a stárnutí.
 4. Podporovat a organizovat pořádání vědeckých seminářů v rámci setkání členů ČLTS a tím jim umožnit prezentaci jejich odborné práce,a to zvláště se zaměřením na problematiku fyzické zdatnosti,prevenci civilizačních chorob i prevenci a léčbu specifických zdravotních problémů vznikajících v souvislosti s hraním tenisu na rekreační a soutěžní úrovni.V tomto směru navazovat spolupráci s odbornými lékařskými společnostmi,a to zvláště se Společností tělovýchovného lékařství.Nabízet využití svých poznatků Českému tenisovému svazu.
 5. Spolupracovat se Světovou lékařskou tenisovou společností (World Medical Tennis Society=WMTS)a všemožně podporovat účast členů ČLTS na akcích jí pořádaných.

Práva a povinnosti členů sdružení:

 1. Členem ČLTS se může stát každý lékař mající trvalé bydliště a pracoviště na území České republiky.Členem se může stát i lékař-důchodce,mající rovněž trvalé bydliště na území České republiky.Členství se netýká studujících lékařství do promoce,ale členem se může stát doktorand.
 2. Členství v ČLTS je výsadou,nikoliv automatickým právem.Členství může být ukončeno,pokud na kterékoliv schůzi řídícího výboru prostá většina jeho členů shledá člena závažným způsobem vinným z porušení stanov ČLTS.
 3. Povinností člena ČLTS je podílet se podle svých možností na činnosti společnosti a platit roční členský příspěvek ve formě a výši schválené a stanovené řídícím výborem.

Orgány sdružení:

 1. Nejvyšším orgánem ČLTS je celá členská základna,která volí ze svého středu řídící výbor,a to na funkční období pěti let.Ten je zvolen prostou většinou platných hlasů řádných členů účastnících se voleb.Volby probíhají podle obvyklého pořádku,tj.je ustavena návrhová a volební komise,která zajistí řádný průběh voleb.
 2. Na práci řídícího výboru a na hospodaření ČLTS dohlíží kontrolní a revizní komise v počtu tří členů volená členskou základnou rovněž na pět roků.Tato komise se schází minimálně jednkrát ročně.
 3. Volby do řídícího výboru je možno provést:
  a)na volební valné hromadě členů ČLTS svolané stávajícím výborem před uplynutím pětiletého funkčního období nebo b)korespondenční formou s tím,že je řádným členům ČLTS rozeslána kandidátka o počtu nejméně osmi jmen,z nichž je možno dát hlas pěti osobám.Za každého škrtnutého kandidáta je možno dopsat jednoho jiného kandidáta tak,aby nakonec na platném hlasovacím lístku bylo pět kandidátů s platnými hlasy.
 4. Volby do kontrolní a revizní komise probíhají stejným způsobem s tím,že v případě korespondenčního způsobu volby je na kandidátce uvedeno nejméně pět jmen, z nichž je možno dát hlas třem a je možno též za škrtnutého kandidáta dopsat jiného tak,aby na platném hlasovacím lístku byli tři kandidáti.
 5. Řídící výbor ČLTS volí ze svého středu presidenta a vicepresidenta ČLTS.President ČLTS určuje výkonného sekretáře ČLTS zpravidla z členů zvoleného řídícího výboru.
 6. Jménem ČLTS je oprávněn jednat její president a s jeho pověřením výkonný sekretář.Vicepresident může zastoupit presidenta v jednáních buď s jeho pověřením nebo pokud president není ze závažných důvodů schopen přechodně vykonávat funkci.Pokud by taková situace trvala po dobu delší šesti měsíců,řídící výbor vypíše nové volby.

Zásady hospodaření ČLTS:

 1. Zdrojem příjmů ČLTS jsou členské příspěvky,startovné vybírané na turnajích a sponzorské dary,případně prostředky získané poskytnutím prostoru či plochy pro reklamy při pořádaných turnajích a seminářích.
 2. Příjmy ČLTS budou užity pro její činnost a budou zahrnovat jak kapitolu běžných výdajů (poštovné,telefony,cestovní náklady,kancelářské potřeby,pronájmy ),tak výdaje na pořádání turnajů a seminářů.
 3. Kontrolou hospodaření je pověřena kontrolní a revizní komise ČLTS.Vedením účetnictví může být pověřena osoba schválená řídícím výborem za smluvně ujednaných podmínek.

Dodatky a vedlejší ustanovení:

 1. Turnaje pořádané ČLTS se řídí Soutěžním řádem tenisu schváleným Českým tenisovým svazem s přihlédnutím k tzv.vedlejším pravidlům WMTS .
 2. Veškeré turnaje pořádané pod hlavičkou ČLTS musí být schváleny řídícím výborem.Používání loga ČLTS e možno ouze se souhlasem řídícího výboru.Vedení turnaje zodpovídá řídícímu výboru a členům ČLTS za to,že turnaj proběhne v souladu se stanovami ČLTS.
 3. Těchto turnajů se mohou zúčastnit pouze členové ČLTS se zaplacenými členskými příspěvky resp.startovným.Pořadatel turnaje má právo vypsat tzv.kategorii „open“ v níž mohou startovat partnerky či partneři členů ČLTS i jako nelékaři.V souladu s vedlejšími ustanoveními WMTS pak mohou partnerské dvojice startovat v soutěži smíšených čtyřher,pokud bude vypsána.Každý startující v turnaji sám zodpovídá za svůj zdravotní stav.
 4. Pořadatel turnaje nejlépe do konce března daného roku zašle žádost o souhlas pořádáním turnaje pod hlavičkou ČLTS řídícímu výboru s uvedením termínu,vypsaných kategorií,počtu a druhu dvorců,výše startovného a způsobu finančního zajištění.
 5. Každý člen ČLTS má právo zúčastnit se každoročního Mistrovství a kongresu World Medical Tennis Society ( WMTS )za podmínek stanovených WMTS.Náklady s tím spojené nejsou hrazeny z prostředků ČLTS.V rámci Mistrovství WMTS je vypisován i tzv.Pohár národů ( Nations´Cup ),kde za jasně stanovených podmínek ( viz.Stanovy a vedlejší ustanovení WMTS )soutěží reprezentanti jednotlivých národních lékařských tenisových společností.Za výběr reprezentace ČLTS zodpovídá řídící výbor,který může určit kapitána národní reprezentace,který pak navrhne její složení ,řídí její další vystupování a jedná jménem reprezentace ve vztahu k vedení WMTS.
 6. Jakýkoliv člen ČLTS může navrhnout úpravu těchto stanov a předložit svůj návrh v písemné formě řídícímu výboru.Ten jej projedná na svém nejbližším zasedání a předloží jej nejbližší valné hromadě ke schválení.Pokud bude návrh přijat prostou většinou přítomných členů,pak ji přijme jako dodatek či změnu stanov.